Anu Halonen

Puheterapiaa voidaan pitää oppimisprosessina, jonka päämääränä on asiakkaan toiminta-ja kommunikaatiokyvyn paraneminen. Olen kiitollinen, että saan työni kautta olla mukana näissä prosesseissa auttamassa ja tukemassa asiakasta ja hänen lähiympäristöään tavoitteiden saavuttamisessa.

Olen valmistunut puheterapeutiksi Helsingin Yliopistosta vuonna 2007. Ennen Pirtepin perustamista olen työskennellyt Pirkanmaalla ammatinharjoittajana, Espoossa perusterveydenhuollossa sekä HUS:ssa lastenneurologian yksikössä. Asiakaskuntaani tällä hetkellä ovat pääasiassa lapset ja nuoret, jotka saavat Kelan järjestämää lääkinnällistä kuntoutusta. Olen lisäkouluttautunut vuosien varrella erityisesti autismin kirjon henkilöiden kuntoutukseen, puheen motoriseen kuntoutukseen, änkytyksen ja selektiivisen mutismin hoitoon sekä puhetta tukevien ja korvaavien (AAC) menetelmien käyttöön. Jatkuva kouluttautuminen alallamme on tärkeää, jotta voisimme tarjota parasta mahdollista tietotaitoa asiakkaamme kuntoutumisen mahdollistumiseksi.

Koira-avusteinen puheterapiakuntoutus toimii joidenkin asiakkaiden kohdalla erinomaisesti (esim. sosiaalisen kanssakäymisen helpottumisessa, vuorovaikutuksen luomisessa tai esim. puheharjoitteluun vaadittavan motivaation parantamisessa). Olen suorittanut pitkän koulutuksen (v. 2015-2017) Alli-koiran kanssa Kasvatus-ja kuntoutuskoirakoksi. Alli- koira työskentelee asiakkaiden luona muutaman kerran kuukaudessa.

Katso lisää www. kasvatus-kuntoutuskoirat.fi

Alli
Alli

Hanna Väyrynen

Asiakkaan aito kohtaaminen ja ilon sekä onnistumisen kautta oppiminen ovat työskentelyni perusta. Perheen ja yhteisön kanssa työskenteleminen on puheterapian ydintä. Olen valmistunut puheterapeutiksi Oulun yliopistosta vuonna 2001. Urani aikana olen työskennellyt kuntoutustarpeen arvioinnin tehtävissä yliopistosairaalassa, terveyskeskuspuheterapeuttina sekä kuntoutuskeskuksessa kuntoutustarvetta arvioivana sekä kuntouttavana puheterapeuttina. Viimeisimmät 10 vuotta olen toiminut yrittäjänä Pirkanmaalla. Toimin Kelan palveluntuottajana ja asiakaskuntaani ovat pääsääntöisesti lapset ja nuoret.

Ammatillinen osaamiseni taustalla on aktiivinen kouluttautuminen laaja-alaisesti. Olen kouluttautunut autismikirjon, sosiaalisen taitojen, vuorovaikutuksen - ja kommunikaation kuntouttamiseen mm. tunnetuimpien menetelmien käyttökoulutuksin (PECS-menetelmä, PRT-menetelmä, ABA-koulutukset), oraalialueen toiminnan kuntouttamiseen (OPT 1 ja 2 koulutukset, Apraxia koulutukset, Myofunktionaalisen terapian koulutus, suun ja kasvojen alueen kinesioteippaus koulutus sekä lasten syömisen vaikeuksien arviointi- ja kuntoutus koulutuksia. Vuosina 2005-2006 olen osallistunut vaikeimmin kehitysvammaisten kassa tehtyyn laajempaan Kehitysvammaliiton Tikoteekin OIVA-osallisuuteen vuorovaikutusaloitteilla -hankkeeseen. Viimeisen vuoden aikana olen suorittanut puheterapeuteille suunnatun Voimavarakeskeisen perhe- ja verkostotyön koulutuskokonaisuuden. 

Pauliina Koivisto

Pauliina toimii puheterapeuttina Pirkanmaan Terapiapiste Oy:ssa, mutta on tällä hetkellä äitiyslomalla.