Anu Halonen, yrittäjä, puheterapeutti

Puheterapiaa voidaan pitää oppimisprosessina, jonka päämääränä on asiakkaan toiminta-ja kommunikaatiokyvyn paraneminen. Olen kiitollinen, että saan työni kautta olla mukana näissä prosesseissa auttamassa ja tukemassa asiakasta ja hänen lähiympäristöään tavoitteiden saavuttamisessa.

Olen valmistunut puheterapeutiksi Helsingin Yliopistosta vuonna 2007. Ennen Pirtepin perustamista olen työskennellyt Pirkanmaalla ammatinharjoittajana, Espoossa perusterveydenhuollossa sekä HUS:ssa lastenneurologian yksikössä. Asiakaskuntaani tällä hetkellä ovat pääasiassa lapset ja nuoret, jotka saavat Kelan järjestämää lääkinnällistä kuntoutusta. Olen lisäkouluttautunut vuosien varrella erityisesti autismin kirjon henkilöiden kuntoutukseen, puheen motoriseen kuntoutukseen, änkytyksen ja selektiivisen mutismin hoitoon sekä puhetta tukevien ja korvaavien (AAC) menetelmien käyttöön. Jatkuva kouluttautuminen alallamme on tärkeää, jotta voisimme tarjota parasta mahdollista tietotaitoa asiakkaamme kuntoutumisen mahdollistumiseksi.

Koira-avusteinen puheterapiakuntoutus toimii joidenkin asiakkaiden kohdalla erinomaisesti (esim. sosiaalisen kanssakäymisen helpottumisessa, vuorovaikutuksen luomisessa tai esim. puheharjoitteluun vaadittavan motivaation parantamisessa). Olen suorittanut pitkän koulutuksen (v. 2015-2017) Alli-koiran kanssa Kasvatus-ja kuntoutuskoirakoksi. Alli- koira työskentelee asiakkaiden luona muutaman kerran kuukaudessa.

Katso lisää www. kasvatus-kuntoutuskoirat.fi

p. 044 2810038

anu.halonen@pirtepi.fiHanna Väyrynen, yrittäjä, puheterapeutti

Asiakkaan aito kohtaaminen ja ilon sekä onnistumisen kautta oppiminen ovat työskentelyni perusta. Perheen ja yhteisön kanssa työskenteleminen on puheterapian ydintä. Olen valmistunut puheterapeutiksi Oulun yliopistosta vuonna 2001. Urani aikana olen työskennellyt kuntoutustarpeen arvioinnin tehtävissä yliopistosairaalassa, terveyskeskuspuheterapeuttina sekä kuntoutuskeskuksessa kuntoutustarvetta arvioivana sekä kuntouttavana puheterapeuttina. Viimeisimmät 12 vuotta olen toiminut yrittäjänä Pirkanmaalla. Toimin Kelan palveluntuottajana ja asiakaskuntaani ovat pääsääntöisesti lapset ja nuoret.2

Ammatillinen osaamiseni taustalla on aktiivinen kouluttautuminen laaja-alaisesti. Olen kouluttautunut autismikirjon, sosiaalisen taitojen, vuorovaikutuksen - ja kommunikaation kuntouttamiseen mm. tunnetuimpien menetelmien käyttökoulutuksin (PECS-menetelmä, PRT-menetelmä, ABA-koulutukset), oraalialueen toiminnan kuntouttamiseen (OPT 1 ja 2 koulutukset, Apraxia koulutukset, Myofunktionaalisen terapian koulutus, suun ja kasvojen alueen kinesioteippaus koulutus sekä lasten syömisen vaikeuksien arviointi- ja kuntoutus koulutuksia). Vuosina 2005-2006 olen osallistunut vaikeimmin kehitysvammaisten kassa tehtyyn laajempaan Kehitysvammaliiton Tikoteekin OIVA-osallisuuteen vuorovaikutusaloitteilla -hankkeeseen. Vuoden 2019 aikana olen suorittanut puheterapeuteille suunnatun Voimavarakeskeisen perhe- ja verkostotyön koulutuskokonaisuuden. 

p. 045 8870044

hanna.vayrynen@pirtepi.fi

Pauliina Koivisto, puheterapeutti

 

Pauliina toimii puheterapeuttina Pirkanmaan Terapiapiste Oy:ssa. 

p. 050 323 4432

pauliina.koivisto@pirtepi.fi
Riikka Hyhkö, puheterapeutti

Puheterapia Puhepeippo

Riikka toimii Pirkanmaan Terapiapiste Oy:n alihankkijana

Mahdollisuus ilmaista itseään ja olla vuorovaikutuksessa toisen ihmisen kanssa on jokaisen oikeus. Puheterapeuttina on ainutlaatuista saada olla mukana vahvistamassa näitä taitoja sekä avata uusia ovia kielen ja kommunikoinnin maailmaan yhdessä asiakkaan lähiympäristön kanssa.

Olen valmistunut puheterapeutiksi Oulun yliopistosta vuonna 2016. Työkokemusta minulle on karttunut valmistumiseni jälkeen yksityiseltä sektorilta, jossa olen tehnyt kunnille puheterapia-arvioita ja puheterapiakuntoutusta sekä toteuttanut Kelan vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta. Vuonna 2020 aloitin toimintani ammatinharjoittajana Puheterapia Puhepeipossa tuottaen puheterapiapalveluita Pirkanmaan Terapiapiste Oy:lle. Pääasiallisesti olen työskennellyt lasten parissa. Runsaimmin minulle on kertynyt kokemusta kehityksellisen kielihäiriön sekä kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen kuntoutuksesta. Omaa osaamistani olen syventänyt mm. voimauttavan vuorovaikutuksen, tukiviittomien ja muiden AAC-menetelmien, puhemotoriikan (OPT 1) sekä puheen ymmärtämisen kuntoutuksen osalta.Yhteystiedot

p. 045 269 0923

riikka.hyhko@puhepeippo.fi
Päivi Honkakorpi, puheterapeutti

Puheterapiapalvelu Päivi Honkakorpi 
Päivi toimii Pirkanmaan Terapiapiste Oy:n alihankkijana 1.1.2021 alkaen.
 

p. 045 2166466
Kasvatus- ja kuntoutuskoira Alli