Anu Halonen, yrittäjä, puheterapeutti

Puheterapiaa voidaan pitää oppimisprosessina, jonka päämääränä on asiakkaan toiminta-ja kommunikaatiokyvyn paraneminen. Olen kiitollinen, että saan työni kautta olla mukana näissä prosesseissa auttamassa ja tukemassa asiakasta ja hänen lähiympäristöään tavoitteiden saavuttamisessa.

Olen valmistunut puheterapeutiksi Helsingin Yliopistosta vuonna 2007. Ennen Pirtepin perustamista olen työskennellyt Pirkanmaalla ammatinharjoittajana, Espoossa perusterveydenhuollossa sekä HUS:ssa lastenneurologian yksikössä. Asiakaskuntaani tällä hetkellä ovat pääasiassa lapset ja nuoret, jotka saavat Kelan järjestämää lääkinnällistä kuntoutusta. Olen lisäkouluttautunut vuosien varrella erityisesti autismin kirjon henkilöiden kuntoutukseen, puheen motoriseen kuntoutukseen, änkytyksen ja selektiivisen mutismin hoitoon sekä puhetta tukevien ja korvaavien (AAC) menetelmien käyttöön. Jatkuva kouluttautuminen alallamme on tärkeää, jotta voisimme tarjota parasta mahdollista tietotaitoa asiakkaamme kuntoutumisen mahdollistumiseksi.

Koira-avusteinen puheterapiakuntoutus toimii joidenkin asiakkaiden kohdalla erinomaisesti (esim. sosiaalisen kanssakäymisen helpottumisessa, vuorovaikutuksen luomisessa tai esim. puheharjoitteluun vaadittavan motivaation parantamisessa). Olen suorittanut pitkän koulutuksen (v. 2015-2017) Alli-koiran kanssa Kasvatus-ja kuntoutuskoirakoksi. Alli- koira työskentelee asiakkaiden luona muutaman kerran kuukaudessa.

Katso lisää www. kasvatus-kuntoutuskoirat.fi

p. 044 2810038

anu.halonen@pirtepi.fiHanna Väyrynen, yrittäjä, puheterapeutti

Asiakkaan aito kohtaaminen ja ilon sekä onnistumisen kautta oppiminen ovat työskentelyni perusta. Perheen ja yhteisön kanssa työskenteleminen on puheterapian ydintä. Olen valmistunut puheterapeutiksi Oulun yliopistosta vuonna 2001. Urani aikana olen työskennellyt kuntoutustarpeen arvioinnin tehtävissä yliopistosairaalassa, terveyskeskuspuheterapeuttina sekä kuntoutuskeskuksessa kuntoutustarvetta arvioivana sekä kuntouttavana puheterapeuttina. Viimeisimmät 13 vuotta olen toiminut yrittäjänä Pirkanmaalla. Toimin Kelan palveluntuottajana ja asiakaskuntaani ovat pääsääntöisesti lapset ja nuoret.

Ammatillinen osaamiseni taustalla on aktiivinen kouluttautuminen laaja-alaisesti. Olen kouluttautunut autismikirjon, sosiaalisen taitojen, vuorovaikutuksen - ja kommunikaation kuntouttamiseen mm. tunnetuimpien menetelmien käyttökoulutuksin (PECS-menetelmä, PRT-menetelmä, ABA-koulutukset), oraalialueen toiminnan kuntouttamiseen (OPT 1 ja 2 koulutukset, Apraxia koulutukset, Myofunktionaalisen terapian koulutus, suun ja kasvojen alueen kinesioteippaus koulutus sekä lasten syömisen vaikeuksien arviointi- ja kuntoutus koulutuksia). Vuosina 2005-2006 olen osallistunut vaikeimmin kehitysvammaisten kassa tehtyyn laajempaan Kehitysvammaliiton Tikoteekin OIVA-osallisuuteen vuorovaikutusaloitteilla -hankkeeseen. Vuoden 2019 aikana olen suorittanut puheterapeuteille suunnatun Voimavarakeskeisen perhe- ja verkostotyön koulutuskokonaisuuden. 

p. 045 8870044

hanna.vayrynen@pirtepi.fi

Pauliina Koivisto, puheterapeutti

 Pauliina toimii puheterapeuttina Pirkanmaan Terapiapiste Oy:ssa. 

Vuorovaikutus ja kommunikointi ovat asioita, mitä me kaikki toteutamme päivittäin liki jokaisena hetkenä. Meillä kaikilla on oikeus olla vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa ja siinä ilmenevät vaikeudet heijastavat suoraan hyvinvointiimme ja osallisuuteemme yhteiskunnassa. Koen tärkeäksi, että olen itse osa sitä tiimiä, ketkä tarpeen niin vaatiessa auttavat kommunikoimaan ja ilmaisemaan itseään juuri yksilölle sopivalla ja riittävällä tavalla.

Olen valmistunut puheterapeutiksi Oulun yliopistosta vuonna 2017. Valmistumisen jälkeen tein puheterapeutin työtä Lapissa kuntasektorilla, jossa työ painottui arviointiin sekä kuntoutukseen. Sittemmin olen työskennellyt Pirkanmaan Terapiapiste Oy:ssä syksystä 2019 saakka ja toteuttanut pääasiassa Kelan vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta. Tähänastiset kokemukseni ovat viivästyneen puheen- ja kielenkehityksen sekä kielihäiriöiden kuntoutuksesta, puheen motoristen vaikeuksien kuntoutuksesta ja äännevirheistä sekä AAC-keinojen käytöstä. Pienissä määrin olen tehnyt myös aikuispuolen arviointia sekä kuntoutusta. Työskentelyalueenani on pääosin Tampereen koillinen ja kaakon alue sekä Kangasala.

p. 050 323 4432

pauliina.koivisto@pirtepi.fi


Riikka Hyhkö, puheterapeutti

Puheterapia Puhepeippo

Riikka toimii Pirkanmaan Terapiapiste Oy:n alihankkijana

Mahdollisuus ilmaista itseään ja olla vuorovaikutuksessa toisen ihmisen kanssa on jokaisen oikeus. Puheterapeuttina on ainutlaatuista saada olla mukana vahvistamassa näitä taitoja sekä avata uusia ovia kielen ja kommunikoinnin maailmaan yhdessä asiakkaan lähiympäristön kanssa.

Olen valmistunut puheterapeutiksi Oulun yliopistosta vuonna 2016. Työkokemusta minulle on karttunut valmistumiseni jälkeen yksityiseltä sektorilta, jossa olen tehnyt kunnille puheterapia-arvioita ja puheterapiakuntoutusta sekä toteuttanut Kelan vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta. Vuonna 2020 aloitin toimintani ammatinharjoittajana Puheterapia Puhepeipossa tuottaen puheterapiapalveluita Pirkanmaan Terapiapiste Oy:lle. Pääasiallisesti olen työskennellyt lasten parissa. Runsaimmin minulle on kertynyt kokemusta kehityksellisen kielihäiriön sekä kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen kuntoutuksesta. Omaa osaamistani olen syventänyt mm. voimauttavan vuorovaikutuksen, tukiviittomien ja muiden AAC-menetelmien, puhemotoriikan (OPT 1) sekä puheen ymmärtämisen kuntoutuksen osalta.Yhteystiedot

p. 045 269 0923

riikka.hyhko@puhepeippo.fi
Päivi Honkakorpi, puheterapeutti


Päivi toimii Pirkanmaan Terapiapiste Oy:n alihankkijana.

Mikä erottaa meidät ihmiset muista elävistä olennoista? Mitä me pystymme tekemään, mitä muut elolliset eivät pysty?

Meillä on tehokas tapa välittää ajatuksiamme eteenpäin: kommunikaatio! Me voimme jakaa asioita toisten kanssa ja kukin omalla persoonallisella tavallamme ilmaista itseämme muille. Mutta ilman tätä kommunikaatiota meillä ei ole siltaa toisten luo ja eristäydymme muista ja maailmasta.

Tämä silta muihin voi olla alun perin vaikea rakentaa tai sitten jo olemassa ollut silta voi sairauden tai onnettomuuden vuoksi katketa. Silloin me puheterapeutit astumme kuvaan. Me yritämme yhdessä asiakkaan ja tämän lähipiirin kanssa rakentaa tuota siltaa. Kun yksikin ajatus saadaan kuilun yli, olemme jo lähempänä toisiamme.

Ja kaikki nuo hetket ovat niitä, jotka tekevät työstäni merkityksellisen.

Valmistuin puheterapeutiksi Tampereen yliopistosta alkuvuodesta 2016. Aloitin työurani Taysissa aikuisneurologisen kuntoutuksen ja arvioinnin parissa, kunnes siirryin yksityiseksi ammatinharjoittajaksi 2017 ja sitä kautta toimimaan aikuisten lisäksi myös lasten puheen ja kielen pulmien parissa. Vuoden 2021 alusta aloitin yhteistyön Pirkanmaan Terapiapiste Oy:n kanssa.

Toimin sekä lasten että aikuisten puheterapeuttina ja toimialueenani on Tampere ja ympäristökunnat. Pääosin toteutan Kelan vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta, mutta asiakkaita ohjautuu minulle myös esimerkiksi kuntien ja vakuutusyhtiöiden kustantamana. Yleensä puheterapia on järkevintä toteuttaa lähikuntoutuksena asiakkaan lähiympäristössä tai vastaanotolla, mutta tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan toteutan puheterapiaa myös etäkuntoutuksena.

Minulla on erityinen kiinnostus aikuisneurologisten asiakkaiden kuntoutukseen ja vahvinta osaamisaluettani ovatkin aivoverenkiertohäiriöiden jälkeiset pulmat (afasia, apraksia, dysartria). Lasten kohdalla mielenkiintoni kohteita ovat lasten puheen motorisen tuoton pulmat (dyspraksia), viivästynyt puheen ja kielen kehitys sekä kehityksellinen kielihäiriö. Toimin kuitenkin laajasti erilaisten kielellisten ongelmien parissa. Pyrin myös jatkuvasti laajentamaan osaamistani erityyppisillä koulutuksilla (OPT1, tukiviittomat jne). Aiempi sairaanhoitajan koulutukseni antaa minulle kykyä hahmottaa asiakkaiden tilanteita kokonaisvaltaisesti ja pyrin hyödyntämään asiakkaiden vahvuuksia mahdollisimman monipuolisesti.

Ota rohkeasti yhteyttä!

p. 045 2166466

paivi.honkakorpi@pirtepi.fi


Kasvatus- ja kuntoutuskoira Alli